Vanuit de kerkenraad

Afscheidsdienst
Op 2 juli nam Ds. Joost Röselaers afscheid van onze gemeente, na bijna vier jaar in ons midden. Het was een overvolle dienst en we zullen hem zeer missen. We wensen hem, Anne-Rose, Anne-Sophie en Florian het allerbeste voor de toekomst en tot weerziens!

Welkom
Inmiddels is het contract getekend met onze nieuwe predikant, Ds. Bertjan van de Lagemaat. Hij zal zijn intrede doen op zondag 1 oktober onder leiding van een van onze consulenten, Ds. Tjaard Barnard. We verheugen ons om hem en zijn gezin welkom te heten!

Stichtingszondag
Ds. Gerrit Bakker leidde de dienst op 23 juli, Stichtingszondag. Hij komt al bijna 50 jaar als gastpredikant bij ons, maar helaas was dit zijn laatste keer. We danken hem hartelijk voor zijn toewijding en wensen hem, zijn vrouw Janet en hun familie het allerbeste voor de toekomst.

Startzondag, 10 september
10 september is Startzondag. Een van onze consulenten, Ds. Henk de Roest, zal de dienst leiden en er is dan ook kinderkerk. Henk zal de dag erna ook een kerkenraadsvergadering bijwonen.

Hanna Rijken
Op zaterdagavond 1 juli had onze adviseur kerkmuziek, Hanna Rijken, haar bevestigings- en intrededienst als predikant in algemene dienst van de PKN in de Domkerk te Utrecht. Daardoor kon zij de afscheidsdienst van Joost Rӧselaers niet bijwonen. Hanna is een (proef)project gestart van wekelijkse vieringen van de ‘Evensong’ wisselend in enkele binnenstadskerken in Utrecht, waar inmiddels allerlei gespecialiseerde koren ook van buiten Utrecht aan meedoen, dit is nu door de PKN erkend. Ds. Hans Uytenbogaardt heeft Austin Friars bij deze dienst vertegenwoordigd en kon dus ook niet bij de afscheidsdienst van Joost zijn. Wij hebben haar bloemen gestuurd en Hanna heeft gevraagd om haar dank hiervoor over te brengen naar allen van de Nederlandse gemeente.

Gemeenteberaad 11 juni
Er was een goede opkomst voor het gemeenteberaad op 11 juni onder de uitstekende leiding van Ria Zegwaard. Zij schrijft het volgende verslag:
Op 11 juni 2017 was er na de kerkdienst gelegenheid om de aanbevelingen van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing – gepubliceerd in het Kerknieuws van juni/juli 2017 – te bespreken. Uit de reacties voor en tijdens de bijeenkomst is gebleken dat de gemeente de invoering van een structuur waarbij de leden stemrecht hebben toejuicht. Ook de wijzigingen ten aanzien van de benoeming van kerkenraadsleden en consulenten en andere aanbevelingen werden door de aanwezigen goedgekeurd.
De werkgroep heeft de aanbevelingen verwerkt in een voorstel tot wijziging van de kerkorde. De kerkenraad heeft besloten dat de nieuwe structuur zal worden ingevoerd mits er 50 leden zijn. De eerste gemeentevergadering waarin de nieuwe regels zullen worden toegepast zal dan plaatsvinden in het najaar van 2018.

Bibliotheek
Tijdens de zomer zullen er werkzaamheden in de bibliotheek plaatsvinden. Nu het gebouw meer wordt gebruikt is het nodig om een extra geluidswerende deur aan te brengen om vergaderen mogelijk te maken terwijl de hal beneden wordt gebruikt. Daarnaast zullen er akoestische panelen worden aangebracht om de echo in de bibliotheek wat te dempen. De aanpassingen zullen nauwelijks zichtbaar zijn, en de City of London heeft goedkeuring gegeven. De werkzaamheden zouden in september klaar moeten zijn.
Wandkleed
Zoals al geschreven in het laatste Kerknieuws, wordt het wandkleed van de Nederlandse Kerk op 27 juli naar een speciaal centrum in Mechelen gestuurd om gereinigd te worden tijdens augustus. We hopen het weer midden september terug in de kerk te hebben.

Orgelspel
Onze organisten stellen het zeer op prijs wanneer er, aan het einde van de dienst, naar hun orgelspel geluisterd wordt, maar hebben er liever geen applaus voor; het maakt nog deel uit van de dienst!

De kerkenraad