Wie zijn wij

Onze missie

De Nederlandse Kerk in Londen is een vrije en open geloofs-gemeenschap in het hart van de City of London. Zij is opgericht in 1550 door vluchtelingen die vanwege hun geloof werden vervolgd. Koning Edward VI verleende hen gastvrijheid en schonk hen een kerkgebouw aan Austin Friars. Op deze zelfde plek wordt nog steeds elke zondag om 11 uur een dienst gehouden en vinden er door de week verschillende gespreksgroepen en lezingen plaats. De Nederlandse Kerk is een plek van ontmoeting en zingeving voor vele Britten en Nederlanders die voor korte of langere tijd in het Verenigd Koninkrijk verblijven, immer trouw blijvend aan haar beginselwaarden van vrijheid en tolerantie.

Het begin van de kerk

De oorsprong van de Nederlandse Kerk gaat terug tot 1550. In dat jaar kregen protestantse vluchtelingen uit de Nederlanden van de Engelse koning Edward VI (Painting attributed to the Flemish School) toestemming een eigen gemeente te vormen. Zie hier het Charter uit 1550. Zij mochten voor hun kerkdiensten gebruik maken van het schip van de kerk dat aan de Augustijner monniken (Austin Friars) had behoord. Omdat er in 1550 in Nederland nog geen protestantse kerk bestond, kan men zeggen dat Austin Friars de oudste Nederlandstalige protestantse kerk ter wereld is. Zij leverde een beslissende bijdrage aan het ontstaan van de protestantse kerk in Nederland en werd op de eerste synoden uitgenodigd als ‘Moederkerk’.
Eeuwenlang bleven de Nederlandse psalmen en gezangen klinken in de kerk van Austin Friars, totdat dit gebouw in 1940 bij een bombardement van de stad werd verwoest. Na de oorlog is op dezelfde plek vanaf 1950 een nieuwe kerk herrezen.

De Nederlandse Kerk beschikt over een rijk voorzien historisch archief. Dankzij de ledenregisters kunnen mensen die op zoek zijn naar hun voorouders soms het spoor terugvinden. Bij het 400-jarig bestaan van de kerk is de geschiedenis te boek gesteld door de kerkhistoricus prof. Dr. J. Lindeboom. Een exemplaar van dit boek is in de kerk voor £15 verkrijgbaar. Ter gelegenheid van het 450-jarig bestaan van de Nederlandse Kerk in juli 2000 is een nieuw gedenkboek verschenen met als titel “De Kerk in de City” 450 jaar Nederlandse Kerk, Austin Friars. De auteur van dit boek is Dr. Keetie E Sluyterman verbonden aan de Universiteit Utrecht. Het boek is voor £12.00 exclusief portokosten verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nederlandse Kerk. Verder op deze pagina kunt lezen over het orgel, de kerkklok en bibliotheek.

Orgel

The organ in the Dutch Church in Austin Friars was built in 1954 by the Dutch organ builder Willem van Leeuwen and restored by Flentrop Orgelbouw 1994/5.

The compass of the keyboard is C – a3 and that of the pedal C – f1. The key action is entirely mechanical whilst the stop action is electro-pneumatic. The instrument has one electric free-combination. There are couplings from the Rugwerk to Hoofdwerk together with Rugwerk and Hoofdwerk to Pedal. The Tremulant is activated by a footpedal.

The Van Leeuwen organ is characteristic of the period in which it was built. As a result of a revival in organ building, starting with the so-called “Organ reform movement” in Germany during the 1920s, some organ builders in the Netherlands began, after the Second World War, to orientate themselves towards classical organ building. The most important firms were Flentrop, Van Leeuwen and Van Vulpen.

Inspired by the results in Scandinavian organ building where, already before the war, the classical instrument was more or less taken as a basis, it was attempted to follow these ideals in the Netherlands. The floods in 1953 in the southwest of the Netherlands gave an important impulse to this process as scores of organs had been irreparably damaged. In order to provide churches with new organs rather quickly a number of Scandinavian organs were installed, partly paid for by the Emergency Fund to which the Scandinavians had contributed. The above-mentioned Dutch firms also supplied many organs.

The specification is as follows:

The organ in Austin Friars is in fact the result of this revival in organ building and the increase in knowledge about the classical organ in this reconstruction period, as seen by Van Leeuwen. Characteristic for this period is that, to a certain extent, the sound ideal of the Baroque was pursued but inside the instruments are examples of a very much “improved” twentieth century spirit. Some of the “improvements” have not led to a lasting success, as can be demonstrated by the fact that in the organ in Austin Friars, several of these had to be replaced by a more classical solution, in order to enable it to function more reliably in the long term. In 1995, the organ was completely restored and revoiced by Flentrop Orgelbouw of Zaandam.

 Kerk klok Gaudete

Aan de vooravond van de eerste steenlegging werd in april 1950 door de Nederlandse Kerk in Londen een brochure gepubliceerd met daarin een tekening van het voorlopige ontwerp van de nieuwe kerk. Wie de huidige kerk kent ziet direct dat er aan dit ontwerp nog verder gesleuteld is: de ‘gotische’ boog bij het noorderportaal heeft het niet gehaald en het torentje is ranker geworden. Verder is de oorspronkelijk geplande klok in de toren nooit gerealiseerd. Bij het maken van plannen voor de viering van het 450-jarig bestaan van de Nederlandse Kerk wilde de commissie graag ook iets blijvends aan de kerk toevoegen. Al snel kwam de suggestie naar voren voor een klok in de toren. Voor de viering van het feest en de klok werden fondsen geworven onder het Nederlandse bedrijfsleven in Londen. Dankzij hun giften en de giften van particulieren werd niet alleen in op 15 en 16 juli op feestelijke wijze de stichting van de Nederlandse Kerk herdacht maar was er ook geld om een klok te laten gieten. De opdracht werd gegeven aan de Whitechapel Bell Foundry in Londen.Op 27 oktober 2000 waren we te gast bij deze klokkengieterij. De Whitechapel Bell Foundry ontstond in 1574 toen Robert Mot, de ‘master founder’, voor het eerst het zegel met de drie klokken gebruikte en daarmee beschouwd wordt als de stichter van de Whitechapel Bell Foundry. Sinds die tijd is de lijst van ‘master founders’, afstammend van Robert Mot, ononderbroken. Er is gegoten en opnieuw gegoten: kleine klokken, grote klokken, enkele klokken en hele series van luidklokken. De grootste klok, ooit door Whitechapel Bell Foundry gegoten, is de bekendste klok van Londen: die van de Big Ben (1858).

Het klokkengieten gebeurt door het maken van een stenen kern, waaromheenHet gieten van de klokeen sliblaag wordt aangebracht, die overeenkomt met de binnenzijde van de te gieten klok. Daarna wordt met behulp van een mal een sliblaag gevormd, waarvan de binnenzijde overeenkomt met de buitenzijde van de klok, die na droging over de eerste wordt geplaatst. In de tussenliggende ruimte wordt de gloeiende vloeistof gegoten en daarmee krijgt de klok zijn concrete vorm.

Het ogenblik waarop de metaalmassa uit de grote ketel gegoten wordt in de vorm, waarop met witte letters ‘Austin Friars’ geschreven is, vormt het hoogtepunt van het bezoek. De oven, die vier uur lang gestookt is om de temperatuur van 1200 graden te bereiken, zwijgt en in de donkere ruimte licht de vloeibare massa van roodgloeiend metaal op. Het is letterlijk en figuurlijk adembenemend. Na afloop, staande op de binnenplaats, waarop talloze klokken liggen verspreid, krijgen we als aandenken een brokje van het gestolde metaal mee naar huis.

De tekst op de klok draagt het bijbelwoord van Paulus, dat de naam geeft aan de derde zondag van Advent: ‘Gaudete’. In het Latijn luiden de woorden: ‘Gaudete Domino semper/ iterum dico, gaudete/ Dominus prope est’ (‘Verheugt u in de Heer te allen tijde; wederom zeg ik u: verheugt u. De Heer is immers nabij’). De woorden zijn ontleend aan de Philippenzenbrief (4: 4,5). De tekst is toepasselijk voor een kerk, die vandaag leeft vanuit de verwachting van morgen. Door de vreugde hierover wordt zij gedragen en probeert zij present te zijn, midden in de City. T.S. Eliot karakteriseerde de City in zijn gedicht, dat tijdens de jubileumdienst gelezen werd, als ‘ the timekept City’ en schreef dat de City niet zo’n behoefte had aan ‘bells’. De nieuwe klok is een groot geschenk en tegelijkertijd een uitdaging en opdracht aan ons als Nederlandse Kerk om haar geluid helder en uitnodigend te laten klinken. Gaudete!

Top

Bibliotheek

Er zijn verschillende bibliotheken in de Nederlandse Kerk.
* Boeken uit deze en de vorige eeuw die theologisch van aard zijn en over de geschiedenis van onze kerk gaan of daarmee te maken hebben. Er zijn ook boeken over de oorlog en wat kunstwerken. Verschillende van deze boeken kunnen worden uitgeleend. Deze verzameling is te vinden in de kerkenraadskamer, ook wel de bibliotheek genoemd.

* De belangrijkste verzameling betreft oude boeken, vooral uit de 16e en 17e eeuw. Naar inhoud zijn dit vooral bijbels, psalmberijmingen, concordanties (bijbelse trefwoordenboeken) en commentaren op de bijbel van reformatoren zoals Luther, Calvijn, Beza, Zwingli, Melanchton en Bucer. Verder zijn er Nederlandse godsdienstige en politieke geschiedenisboeken. Deze boeken worden soms door experts geraadpleegd; ze worden niet uitgeleend.

Top

Charter uit 1550

Transcriptie en vertaling overgenomen uit:
J. Lindeboom, Austin Friars. Geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Londen
1550-1950,’s-Gravenhage 1950. Vertaling hier beneden.

edwardus sextus dei gracia anglie francie / et hibernie Rex fidei defensor et in terra ecclesie Anglicane et hibernice supremum caput Omnibus ad quos presentes littere peruenerint, salutem, Cum magne quedam et graues consideraciones / nos ad presens specialiter impulerunt Tum etiam cogitantes illud quanto studio et charitate, Christianos Principes in sacrosanctum Dei Euangelium et religionem apostolicam ab ipso Christo inchoatam / institutam et traditam animatos et propensos esse conueniat sine qua haud dubie politia et ciuile Regimen neque consistere diu neque nomen suum tueri potest nisi principes ceterique praepotentes viri / quos deus ad regnorum gubernacula sedere voluit, Id in primis operam dent vt per totum rei publice corpus casta sinceraque religio diffundatur et ecclesia in uere christianis et apostolicis opinionibus / et ritibus instituta et adulta per sanctos ac carni et mundo mortuos ministros conseruetur, pro eo quod christiani Principis officium esse statuimus inter alias grauissimas de regno suo bene / splendideque administrando cogitaciones etiam religioni et religionis causa calamitate fractis et afflictis exulibus consulere Sciatis quod non solum premissa contemplantes et ecclesiam a / papatus tirannide per nos vindicatam in pristina libertate conseruare cupientes, uerumetiam exulum et peregrinorum condicionem miserantes qui iam bonis temporibus in regno nostro Anglie / commorati sunt voluntario exilio Religionis et ecclesie causa mulctati quia hospites et exteros homines propter Christi Evangelium ex patria sua profligates et eiectos et in regnum nostrum profugos / praesidijs ad vitam degendam necessarijs in regno nostro egere non dignum esse, neque Christiano homine neque Principis Magnificentia dignum esse, duximus cuius liberalitas nullo modo in tali / rerum statu restricta clausaue esse debet ac quoniam multi germane nacionis homines ac alij peregrini qui confluxerunt et indies singulas confluunt in regnum nostrum Anglie ex germania et alijs / remotioribus partibus in quibus papatus dominatu Euangelij libertas labefactari et premi cepta est, non habent certam sedem & locum in Regno nostro vbi conuentos suos celebrare ualeant vbi inter sue / gentis et moderni Idiomatis homines Religionis negocia et res ecclesiasticas pro patria ritu et more intelligenter obire et tractare possint Idcirco de gracia nostra special! ac ex certa sciencia et mero motu / nostris Necnon de auisamento Consilij nostri volumus concedimus et ordinamus quod de cetero sit et erit vnum templum siue sacra edes Ciuitate nostra Londoniensi quod vel que vocabitur Templum Domini lesu vbi / congregacio et conuentus Germanorum et aliorum peregrinorum fieri & celebrari possit eo intencione et proposito vt a ministris ecclesie Germanorum aliorumque peregrinorum Sacrosancti Euangelij incorrupta interpretacio sacramentorum / iuxta verbum Dei et apostolicam observacionem administracio fiat ac templum illud siue sacram edem illam de vno superintendente et quatuor verbi Ministris erigiimus creamus ordinamus et fundamus per proesentes / Et quod idem Superintendens et Ministri in re et nomine sint et erunt vnum corpus corporatum et politicum de se per nomen Superintendentis et Ministrorum ecclesie Germanorum et aliorum peregrinorum ex fundacione Regis Edwardi / sexti in Ciuitate Londoniensi per presentes incorporamus ac corpus corporatum et politicum per idem nomen realiter et ad plenum creamus erigimus ordinamus facimus et constituimus per presentes et quod successionem / habeant Et ulterius de gracia nostra speciali ac ex certa sciencia et mero motu nostris necnon de auisamento Consilij nostri dedimus et concessimus ac per presentes damus et con-cedimus prefato Superintendenti / et Ministris ecclesie Germanorum et aliorum peregrinorum in Ciuitate Londoniensi totum illud templum siue ecclesiam nuper fratrum Augustinencium in Ciuitate nostra Londoniensi, Ac totam terram fundum et solum ecclesie predicte exceptis / toto Choro dicte ecclesie terris fundo et solo eiusdem haben-Dum et gaudendum dictum templum siue ecclesiam ac cetera premissa, exceptis preexceptis, prefatis Superintendenti et Ministris et Successori­bus suis tenendum / de nobis heredibus et successoribus nostris in puram et liberam elemosinam damus vlterius de auisamento predicto ac ex certa sciencia et mero motu nostris predictis per presentes concedimus prefatis Superintendenti / et Ministris et Successoribus suis plenam facultatem potestatem et aucthoritatem ampliandi et maiorem faciendi numerum Ministrorum et nominandi ac appunctuandi de tempore in tempus tales et huiusmodi subministros / ad seruiendum in templo predicto quales prefatis Superintendenti et Ministris necessarium visum fuerit Et quidem hec omnia iuxta bene placitum Regium volumus preterea quod Johannes A Lasco nacione Polonus homo propter / integritatem et innocentiam vite ac morum et singularem erudicionem valde Celebris sit primus et modernus Superintendens dicte ecclesie et quod Gualterus de Loenus Martinus Flandrus Franciscus Riuerius / Ricardus Gallus sint quatuor primi et moderni Ministri damus preterea et concedimus prefatis Superintendenti et Ministris et successoribus suis facultatem, aucthoritatem et licenciam post mortem vel / vacacionem alicuius Ministri predictorum de tempore in tempus eligendi nominandi et surrogandi alium personam habilem et idoneum in locum suum Ita tamen quod persona sic nominatus et electus presentatur et sistatur coram nobis / heredibus vel successoribus nostris et per nos heredes vel successores nostros instituatur in ministerium predictum. damus eciam et concedimus prefatis Superintendenti Ministris et successoribus suis facultatem / aucthoritatem et licenciam post mortem seu vacacionem Superintendentis de tempore in tempus eligendi nomi­nandi et surrogandi alium personam doctum et grauem in locum suum Ita tamen quod persona sic nominatus et electus / presentetur et sistatur coram nobis heredibus vel successoribus nostris et per nos heredes vel successores nostros instituatur in officium Superintendentis predictum mandamus et firmiter iniungendum precipimus tam / Maiori Vicecomitibus et Aldermannis Ciuitatis nostre Londoniensis Episcopo Londoniensi et successoribus suis cum omnibus aliis Archiepiscopis Episcopis Iusticiarijs Officiarijs et Ministris nostris quibuscumque quod permittant prefatis Superintendenti / et Ministris et sua suos libere et quiete frui gaudere vti et exercere ritus et ceremonias suas proprias et disciplinam ecclesiasticam propriam et peculiarem non obstante quod non conueniant cum ritibus et ceremonijs in Regno nostro / vsitatis absque impeticione perturbacione aut inquietacione eorum vel eorum alicuius Aliquo statute actu proclamacione iniuncione restriccione seu vsu incontrarium inde antehac habitis factis editis seu promulgatis incontrarium non obstantibus Eo / quod expressa mentio de vero valore annuo aut de certitudine premissorum siue eorum alicuius aut de alijs donis siue concessionibus per nos prefatis Superintendenti Ministris et successori­bus suis ante hec tempora factis in / presentibus minime facta existit, Aut aliquo statute actu ordinacione prouisione siue restriccione inde incontrarium factis editis ordinatis seu prouisis, Aut aliqua alia re causa vel materia quacumque in aliquo non obstante in / Cuius rei testimonium has litteras nostras fieri fecimus patentes, teste me ipso apud Leighes vicesimo quarto die Iulij Anno regni nostri quarto. .per breve de priuato sigillo & de datis praedicta auctoritate parliamenti.

Vertaling

Eduard VI, door Gods Genade Koning van Engeland, Frankrijk en lerland, verdediger des geloofs en op aarde der Engelse en lerse Kerk hoofd, aan allen tot wie deze brief komen zal: salut. Bewogen in dit tijdsgewricht door zekere belangrijke en ernstige overwegingen, verder overwogen hebbende met hoeveel toewijding en liefde Christelijke Vorsten zich behoren te richten naar het allerheiligste Evangelie Gods en den apostolischen godsdienst, eenmaal door Christus gebracht, aangevangen en overgeleverd, zonder welke ontwijfelbaar een staatkundige en burgerlijke Regering noch bestaanbaarheid noch aanzien hebben kan zo niet de vorsten en andere machthebbers, die God tot het bestuur der Staten heeft willen roepen, voor alles er zich op toeleggen dat het ganse staatsbestel van de zuivere en ware religie doordrongen worde en de kerk, gesticht en opgewassen in waarachtige en apostolische leer en dienst, door heilige, het vlees en der wereld afgestorven dienaren bewaard worde, zo is het dat wij van oordeel zijn, dat het de plicht van een Christenvorst is om naast andere ernstige zorgen aangaande het goed en zegenrijk besturen van zijn gebied zich ook te wijden aan de religie en aan hen, die om des geloofs wil verbannen, door rampen getroffen en geslagen zijn. Weet dan, dat wij, dit alles in aanmerking nemende, niet alleen begeren dat de kerk, van de tyrannie des pausdoms verlost, in haar oude vrijheid bewaard blijve, maar dat wij ook, door medelijden bewogen vanwege den toestand der verbannen vreemdelingen, die reeds sinds geruimen tijd in ons rijk van Engeland gewoond hebben en die bezwaard worden door een vrijwillige ballingschap om redenen van religie en kerk, van oordeel zijn, dat het zomin de Hoogheid van een Vorst — wiens grootmoedigheid in dergelijke omstandigheden in generlei wijze beperkt of begrensd behoort te wezen — als een Christenmens waardig zou zijn, wanneer gastvrienden en van buiten ingekomenen, om Christus’ Evangelie uit hun vaderland gestoten en uitgeworpen en naar ons rijk gevlucht, de noodzakelijke bescherming van hun bestaan in ons rijk zouden ontberen. En aangezien velen van de Nederduitse natie en andere ballingen, die toestroomden en nog dagelijks komen in ons rijk van Engeland uit Neder-Duitsland en andere verre landen, waar de vrijheid van het Evangelie verdrukt en te gronde gericht is door de heerschappij des pausdoms, geen vast verblijf en wijkplaats in ons Rijk hebben waar zij hun samenkomsten kunnen houden en waar zij onder lieden van hun eigen volk en taal hun religie en hun kerkelijke plichten naar vaderlandse ritus en zede op verantwoorde wijze kunnen uitoefenen en vervullen, daarom is het, dat wij uit onze bijzondere gunst, uit deugdelijk weten en uit vrije beweging, alsmede op het advies van onzen Raad, besluiten, toestaan en bevelen, dat er voortaan moge zijn en blijven een kerk of heilige tempel in onze Stad Londen, die genoemd wordt de tempel van den Heere Jezus, alwaar de vergaderingen en samenkomsten van de Nederduitsers en van de andere vreemdelingen kunnen worden gehouden en plechtig gevierd, vanuit deze beweegreden en met deze bedoeling, dat door de Dienaren van de kerk der Nederduitsers en der andere vreemdelingen de onbedorven uitlegging van het Allerheiligst Evangelie en de bediening der Sacramenten volgens Gods Woord en apostolische overlevering moge plaats vinden. En die kerk of heilige tempel richten wij op, stichten, gronden en ordonneren wij bij dezen, voorzien van een Superintendent en vier Dienaren, bepalende dat gezegde Superintendent en Dienaren in naam en inderdaad zullen zijn en blijven een georganiseerd en politiek lichaam uit eigen gezag en op naam van Superintendent en Dienaren van de kerk der Nederduitsers en andere vreemdelingen krachtens stichting door Koning Eduard VI in de Stad Londen. Bij dezen dan voegen wij samen tot een georganiseerd en politiek lichaam onder gezegden naam wezenlijk en ten voile, en stichten, ordonneren en stellen wij in bij dezen, dat zij ook hun voortzetting bij opvolging zullen hebben. Voorts, uit onze bijzondere gunst, uit ons deugdelijk weten en uit vrije beweging, alsmede op het advies van onzen Raad, schenken en verlenen wij bij dezen aan voornoemde Superintendent en Dienaren van de kerk der Nederduitsers en der andere vreemdelingen in de Stad Londen den gehelen gezegden tempel of kerk, die vroeger den broeders Augustijnen in onze Stad Londen behoorde, alsmede de ganse oppervlakte, grondvesten en bodem van voornoemde kerk, met uitzondering van het gehele koor van genoemde kerk, oppervlakte, grond­vesten en bodem van hetzelve. Gezegde tempel of kerk en het mede genoemde, met uitzondering van wat boven uitgezonderd is, zal door voornoemde Superintendent en Dienaren en hun opvolgers in bezit gehouden en gebruikt worden en door ons, onze nakomelingen en op­volgers voor een zuivere en vrije weldaad gehouden worden. Verder schenken en verlenen wij bij dezen ingevolge voornoemd advies en uit bovengemeld deugdelijk weten en eigen beweging aan voornoemde Superintendent en Dienaren en aan hun opvolgers volledige bevoegdheid macht en gezag om het getal der Dienaren te vermeerderen en te vergroten en mettertijd dezulken alsmede hulppredikers naar hun orde te nomineren en aan te wijzen, opdat dezen den dienst zullen kunnen vervullen in voorzegden tempel zoals het den voornoemden Superintendent en Dienaren zal dunken nodig te zijn. Voorts wensen wij naast en boven dit Koninklijk besluit, dat Johannes a Lasco, van de Poolse natie, een man van roemruchten naam wegens de onbesprokenheid en zuiverheid van zijn leven en werken en zijn bijzondere geleerdheid, de eerste Superintendent van voorzegde kerk zal wezen, en dat Wouter Delenus, Martinus de Vlaming, Franciscus Riverius en Richard de Fransman de vier eerste Dienaars zullen zijn. Wij schenken en verlenen bovendien aan voornoemde Superintendent en Dienaren en aan hun opvolgers bevoegdheid, gezag en vrijheid om na dood of verroeping van een der voornoemde Dienaars voortaan te nomineren, aan te wijzen en voor te dragen een ander bekwaam en geschikt persoon in diens plaats, met dien verstande dat de aldus genomineerde en verkozene ten overstaan van en door ons, onze nakomelingen en opvolgers zal worden voorgesteld en geapprobeerd, en door ons, onze nakomelingen en op­volgers in voorzegden dienst zal worden bevestigd. Wij schenken en verlenen ook den voornoemden Superintendent, den Dienaren en hun opvolgers de bevoegdheid, macht en vrijheid na den dood of de verroe­ping van den Superintendent in het vervolg een ander geleerd en waardig persoon te nomineren, te verkiezen en voor te dragen in zijn plaats, met dien verstande, dat de aldus aangewezene en verkozene ten overstaan van en door ons, onze nakomelingen en opvolgers in voorzegde waardigheid van Superintendent zal worden bevestigd. Wij gebieden en gelasten nadrukkelijk zowel den Mayor, de Schepenen en Aldermen van onze Stad Londen, den Bisschop van Londen en zijn opvolgers, alsook alle andere Aartsbisschoppen, Bisschoppen, Rechters, Ambtenaren en Beambten wie zij ook zijn mogen, dat zij den voornoemden Superintendent en Dienaren het hunne vrij en ongehinderd laten aanwenden, genieten, gebruiken en hun eigen riten, ceremonien en eigen bijzondere kerkelijke tucht toepassen, al is het ook, dat deze niet overeenkomen met de riten en ceremonien in ons Koninkrijk in gebruik, en dat zonder inbreuk, verstoring of hinder aan hen of een der hunnen aan te doen, terwijl generlei besluit, handeling, afkondiging, inzetting, beperking of gebruik van tegengestelden aard, te voren geldig, ingesteld, uitgevaardigd of bekend gemaakt, enig beletsel moge vormen. Alzo dat een opzettelijke vermelding van de werkelijke jaarlijkse waarde of van de zekerheid van het bovenvermelde of van enig deel daarvan of van andere giften of verleningen door ons aan voornoemde Superintendent, Dienaren en hun opvolgers te voren gedaan bij dezen wordt bepaald als niet te zijn gedaan, evenals wat door enig besluit, daad, verordening, voorziening of be­perking in tegengestelden zin is verricht, uitgevaardigd, bevolen of bezorgd dan wel door enig ander geval, oorzaak of omstandigheid, generlei verhindering moge vormen. Ten bewijze waarvan wij dezen onzen open brief hebben doen vervaardigen, ten overstaan van mij zelf, te Leigh, den 24sten Juli in het vierde Jaar van onze regering, bij decreet onder ons eigen zegel en schenking onder voornoemd gezag van het parlement.

P. Southwell.

Pdf versie.

Kerkorde

De Nederlandse Kerk in Londen is een gemeenschap van mensen die in verbondenheid met de kerk der eeuwen hun geloof belijden in God en Vader van hun Heer Jezus Christus, die op Hem hun hoop stellen en die in zijn Geest van liefde hun naasten tot zegen willen zijn.

Lees hier de volledige Kerkorde

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten